https://www.youtube.com/watch?v=Hx1MpIwZHRQ

 

伊夫林   

Yī fū lín = Evelyn

Learns to speak Chinese

伊芙琳学会说中文

Yī fú lín xuéhuì shuō zhōngwén

Chinese Buddy Videos Creative Chinese Lessons

Week 1

第一周 Dì yī zhōu

Week 2

第二周  Dì èr zhōu

Week 3

第三周 Dì sān zhōu

Chinese Buddy Videos Creative Chinese Lessons

Lesson 4

第4课   Dì 4 kè

Lesson 5

第5课 Dì 5 kè

Lesson 6

第6课

Dì 6 kè

Lesson 7

Dì 7 kè